Városi kitüntetések
Városi kitüntetések
Ketten kaptak elismerést
Bóly Város Önkormányzata 2021. augusztus 20-án, államalapításunk ünnepén kitüntetésekkel köszönte meg a közösségért tevékenykedő emberek munkáját. A díjátadóra a Batthyány téren, a városi ünnepség keretén belül került sor.

 
Bóly Város Önkormányzata a 81/2021.(VII.14.) számú képviselő-testületi határozata alapján Bóly Városáért emlékérmet adományoz Győriné Meiszter Katalin részére a német nemzetiségi kultúra, hagyományok ápolása és átörökítése érdekében végzett szerepvállalásáért, a német nemzetiségi oktatásban folytatott négy évtizedes munkájáért, valamint hitoktatói tevékenységéért.

1957. január 22-én született Mohácson, gyerekkorát egy kis baranyai sváb faluban, Liptódon töltötte. A pécsi Leöwey Klára Gimnázium elvégzése után a Bajai Tanítóképző Főiskola Német Nemzetiségi Tagozatán folytatta tanulmányait. 1975-ben a németországi Potzdam Tanítóképző Főiskoláján szerzett nyelvi és szakmai tapasztalatokat.
A tanítóképző elvégzése után Versendre került, ahol négy évig tanított. A szociálisan nagyon hátrányos helyzetű családokból érkező, nehezen nevelhető, alacsonyan szocializálódott, halmozottan hátrányos helyzetű első osztályos gyerekek nevelését bízták rá, emellett Szülők iskoláját szervezett, iskola előkészítő foglalkozásokat tartott az óvodából érkező gyerekeknek. Már az első tanítási évben az alsó tagozat szakmai munkaközösség vezetője lett. 1981 márciusában miniszteri dicsérő oklevelet kapott az akkori művelődési minisztertől.
1981. november 29-én kötött házasságot Jánossal, gyermekeik Mária és János 1983. március 3-án születtek. Az 1982-83-as tanévben a Bólyi Általános Iskolában – országosan elsőként általános iskolában – bevezették a kétnyelvű német nemzetiségi oktatást. 1984-ben a Bólyi Általános Iskola akkori igazgatója megkereste, hogy segítsen ennek az új oktatási formának a kiépítésében. Nem volt tanterv, nem voltak tankönyvek, taneszközök, semmiféle iránymutatás nem volt. Maga írta tanmeneteket, kibővítve, az idegen nyelvi tanterv alapján.
Minden kétnyelven tanított szaktárgy óravázlatait félévenként le kellet adni a Megyei Oktatási Hivatalnak és beszámolót kellett készíteni a tapasztalataikról. Ezekben az években hetente tartott bemutató órákat, előadásokat hazai és külföldi tanárcsoportoknak. Tehetséggondozó szakköröket, nemzetiségi projekteket szervezett, német nyelvű műsorokat állított össze ünnepekre.
1990-ben lett az iskola alsó tagozatának szakmai munkaközösség vezetője. Többször vett részt szakmai gyakorlaton Ausztriában, Lengyelországban, Németországban, tapasztalatai alapján bevezette a bólyi általános iskolában az alternatív oktatási módszerek egyes egységeit, ezek abban az időben még forradalmian új módszerek voltak. 1996-ban kezdte meg működését a Montenuovo Nándor Szakközépiskola és Szakiskola, ahol tíz éven át óraadó tanár volt.
2004-ben elvégezte a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a német nemzetiségi tanári szakot. Ezután a felső tagozaton német nemzetiségi nyelvet és irodalmat, német népismeretet, kétnyelvű természetismeretet tanított és osztályfőnök is volt, az alsó tagozaton pedig kétnyelvű környezetismeret órákat tartott. Emellett a német munkaközösség vezetője, valamint az iskola vezetőségének is tagja volt. Tanítói, némettanári hivatása mellett több mint 20 évig volt katolikus hitoktató a Bólyi Általános Iskolában. 2005-ös megalapítása óta kuratóriumi tagja a Bóly Város Általános Iskolai Oktatásáért Közalapítványnak.
2006-ban alakult meg Bólyban a német önkormányzat, melynek azóta is az elnöke. Emellett éveken át alelnöke volt a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetségének. Eredményes pályázataival a  település 2 db újraélesztő készüléket, a Bólyi Szociális Központ kisbuszt, liftet, jelzőrendszert, segélyhívót, a tánccsoport ruhákat, a zeneiskola hangszereket tudott venni, a német kör tagjai pedig 2 alkalommal ausztriai zarándokúton vehettek részt. A Hagyományőrző német nyelvű néptánc- és alkotótábor programjaira, és a Bólyi Pünkösdi Fesztivál lebonyolítására is többször nyert pályázati támogatást.
2007 és 2009 között a Comenius iskolai együttműködések Európai Uniós projekt bólyi pályázójaként egy osztrák és egy norvég iskolával közösen utazásokat, programokat szervezett, irányította a közös munkát. A második Comenius projektre 2011 és 2013 között került sor, egy ír, egy osztrák és egy lengyel iskolával közösen. Mint a nyelvi munkaközösség vezetője évek át felelőse volt a nyelvgyakorlás célú diákcsere kapcsolatok szervezésének is.
Alapító tagja a 2008 óta működő Német Körnek mely – több más nemzetiségi program mellett - húsvét hetében Tojáskutat adventi időszakban pedig  szabadtéri Betlehemet készít. A Bólyi Általános Iskola az elsők között volt, aki DSD I iskola lett. A kétnyelvű osztályok nyolcadikosai német nyelvvizsgát tehetnek A2/B1 szinten. Ezek szervezésében, irányításában is aktívan rész vett.
2011-ben elvégezte a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Közoktatási Vezető szakát. 2012-ben felkerült az Országos Szakértői listára, mint német nemzetiségi szakértő. Az Oktatási Hivatal rendszeresen felkérte német nemzetiségi és német népismereti tankönyvek értékelésére. 2014-2019-ig az Országos Német Önkormányzat Közgyűlésének is tagja volt, az oktatási bizottságban tevékenykedett, 2014-ben a szövetsége delegálta a Mohácsi Tankerületi Tanácsba. Az új kerettantervek készítésének időszakában a pécsi Német Pedagógiai Intézet és a Goethe Intézet felkérte, hogy dolgozzon együtt velük a német nemzetiségi tantervek kidolgozásában. Ebben a munkában közel három évig vett részt. Az óvodai és iskolai átmeneteket segítve szerzőtársa volt több szakmai kiadványnak is. A Pécsi Német Pedagógiai Intézet felkérésére a németországi Hueber Kiadó gondozásában megjelenő „Beste Freunde” című német nyelvkönyv magyarországi változatán dolgozott.
2015-ben a Bólyi Általános Iskola és a Bólyi Óvoda és Bölcsőde a Bólyi Német Önkormányzat fenntartásába került. Munkája is hozzájárul ahhoz, hogy a két intézményben a színvonalas nevelő-oktató munka tárgyi feltételei adottak legyenek. Rengeteg pályázatot ír, így sok millió forintot nyert már az intézmények korszerűsítéséhez. 2016-ban a „Szülőföldjükről elűzöttek” emlékére felállított emlékmű felállításának előkészületi munkáiban és az ünnepi műsor megszervezésében is aktívan részt vett.
2019. óta nyugdíjas, de a közösségi munkát nem hagyta abba. Szorosan együttműködik a település képviselő-testületével, helyi és környékbeli intézményekkel, civil szervezetekkel és a környékbeli német önkormányzatokkal, egyházakkal. Fontosnak tartja a  település partnerkapcsolatainak ápolását, aminek ő is aktív részese. Munkáját, közösségi szerepvállalásait örömmel támogatja férje és két gyermeke is.


Bóly Város Önkormányzata a 82/2021.(VII.14.) számú képviselő-testületi határozata alapján Bóly Városáért emlékérmet adományoz Käsz László részére a bólyi Draco Csillagászati Egyesületben végzett önkéntes munkájáért, a Bödők Zsigmond Csillagvizsgáló működtetéséért és karbantartásáért, valamint a csillagászati kiállítások megszervezéséért és lebonyolításáért.

1967-ben Mohácson született, általános iskolai tanulmányait Bólyon végezte. 1985-ben a mohácsi Dr. Marek József Mezőgazdásági Szakiskolában érettségizett, Érettségi után a Bólyi "Kossuth" Mezőgazdasági Termelőszövetkezetnél helyezkedett el. Munka mellett szerezte meg mezőgazdasági gépésztechnikusi végzettségét 1987-ben a mohácsi Dr. Marek József Mezőgazdásági Szakiskolában.
1991-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gépész-üzemmérnöki Főiskolai Karán általános mezőgazdasági gépész diplomát szerzett. Diploma után az akkor újdonságnak számító számítógépes tervezés irányába indult el. 1992-ben személyi számítógép szoftverüzemeltetői és CAD/CAM üzemeltető képesítést szerez. 
1993-ban vette el feleségül párját, Méry Katalint. 1994-ben megszületik első gyermekük, Katalin, aki jelenleg a BME-n dolgozik.1996-tól az AXIÁL Kft-nél, Baján, és a pécsi telephelyen dolgozott. Itt 1997-ben elvégzett egy osztrák szervezésű Üzleti menedzsment szemináriumot, amely a szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges volt.  
1996-ban megszületik második gyermekük, András, aki jelenleg a SZTE Földrajztudományi Karán készül diplomázni. 1998-tól Max Blank Hungária Kft. bólyi üzemében dolgozott. 2003-ban a Pécsi Tudományi Egyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Karán minőségügyi szakmérnöki diplomát szerzett, amelyet a Francia Köztársaság Nemzeti Oktatási Minisztérium (CNES) szervezésében és részfinanszírozásában először indítottak Magyarországon.
2003-ban megszületett harmadik gyermeke, Tamás, aki jelenleg a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában érettségire készül. 2004-től 2008-ig a pécsi Hauni Hungaria Kft.-nél dolgozott tervezőmérnökként. 2008-tól 2010-ig pedig a Schmitt Sky-Lift Zrt-nél, Bólyon, szintén tervezőként.
2011–2019 között a pécsi ismét a Hauninál dolgozott a géptervező osztályon, minőségirányítási beosztásban, irányítási és ellenőrzési feladatokat ellátva. Ebben az időszakban több minőségirányítási szakirányú továbbképzésen is részt vett, így jelenleg is QM Vezető auditori képzettsége jelenti a szakma csúcsát. 2019-től a Hidrot Kft.-nél dolgozott, tervezőként és QM/QS területeken. Jelenleg a Hauni/Körber Hungaria Gépgyártó Kft-nél dolgozik minőségirányítási területen. 
Szabadidejében régen sakkozott és teniszezett a bólyi és iskolai korosztályos csaptokban. Már gyermek korától történelemmel, helytörténettel, földrajzzal, természettudományokkal, irodalommal foglalkozott szabadidejében, ezen kívül élénken érdekelték a műszaki témák, köztük a repülés és az űrkutatás. 
A legfontosabb szabadidős tevékenység azonban a csillagászat, a 70-es évek közepe óta foglalkozik vele.1978-ban csatlakozott a József Attila Művelődési ház „Draco” Csillagász Szakköréhez. Dallos Endrétől és a felvidéki táborokban Bödők Zsigmondtól tanulta meg az alapokat. 
2011 óta két évente megrendezi az ismeretterjesztő és planetáriumi előadásokkal, időszakos kiállítással, geológiai gyűjteménnyel gazdagított Bólyi Csillagászati Hetet az Erzsébet Vigadóban, amely az egész közösséget megmozgatja. Gyermek csillagászati szakkört vezet a Magonc tanodában. 
A bólyi csillagászok régi álma valósult meg a Bödők Zsigmond Csillagvizsgáló létrehozásával. A csillagdában, Békás-pusztán, rendszeresen tart távcsöves bemutatókat az érdeklődőknek. Szakmailag folyamatosan képzi magát, hazai és nemzetközi csillagászati rendezvényeket látogat előadóként és hallgatóként egyaránt.

A díjazottaknak ezúton is köszönjünk több évtizedes munkájukat, és gratulálunk az elismeréshez!


Az Erzsébet Vigadó Csapatának kifejezetten fontos a természetvédelem és a fenntartható, környezettudatos mindennapok éppen ezért kérjük, hogy oldalainkat ne nyomtassa ki. Amennyiben valamilyen tartalmat szeretne szöveges formában elérni kérjük, hogy írjon Nekünk az info@erzsebetvigado.hu e-mail címre és szívesen megküldjük a nyers szövegeinket az Ön részére. Tegyen a fenntartható mindennapokért!

Köszönjük!

Üdvözlettel, a Erzsébet Vigadó Csapata